วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553

บัญญัติชมรมศิษย์เก่าสุขสวัสดิ์วิทยา ปีการศึกษา 2552

بســـم الله الــرحمن الــرحيــــم

บัญญัติชมรมศิษย์เก่าสุขสวัสดิ์วิทยา ปีการศึกษา 2552

““ ขอให้ถือบัญญัติฉบับนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่การงานของชมรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จของชมรม ””

หมวดที่ 1 ว่าด้วยเรื่องชมรม

บัญญัติที่ 1 องค์กรนี้เรียกว่า ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา มอ.ปัตตานี
.............. 2 การเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อชมรม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม
............... 3 การยกฐานะชมรมเป็นมูลนิธิ สมาคม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมและสมาชิกชมรม
............... 4 การยุบ ยกเลิกชมรม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมและสมาชิกชมรม

หมวดที่ 2 ว่าด้วยโครงสร้างการบริหาร

............... 5 โครงสร้างการบริหารชมรมประกอบด้วย 13 ฝ่ายดังนี้ ประธาน, รองประธาน, เลขานุการ,เหรัญญิก, จัดหาทุน, ประเมินผล, สันทนาการ, ประชาสัมพันธ์, วิชาการ, สวัสดิการ, ทะเบียน,การปกครอง,และคณะกรรมการที่ปรึกษา
............... 6 ห้าม ยุบ ยกเลิก รวบตำแหน่ง ประธาน รองประธานและเลขานุการ
............... 7 การเพิ่มเติม แก้ไข ยกเลิก ยุบรวมฝ่ายต่างๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม

หมวดที่ 3 ว่าด้วยคณะกรรมการผู้บริหาร

............... 8 ตำแหน่งประธานจะต้องเป็นนักศึกษาชายและตำแหน่งรองประธานจะต้องเป็นนักศึกษาหญิงเท่านั้น ห้ามเปลี่ยนแปลงนอกจากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม
............... 9 ตำแหน่งอื่นๆนอกจาก ประธานและรองประธาน ผู้ดำรงตำแหน่งจะเป็นนักศึกษาชายหรือหญิงก็ได้
.............. 10 ในแต่ละฝ่ายจะต้องมีประธานฝ่าย 1 คน รองประธานฝ่าย 1 คนและอนุกรรมการอีกฝ่ายละไม่เกิน 5 คน หรือไม่มีอนุกรรมการก็ได้
.............. 11 ตำแหน่งประธาน รองประธาน ประธานฝ่าย และรองประธานฝ่ายต้องมาจากการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
.............. 12 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธาน รองประธาน จะต้องศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปี 2 ขึ้นไป
.............. 13 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานฝ่าย รองประธานฝ่าย จะต้องศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปี 2 เท่านั้น
.............. 14 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ จะต้องศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปี 1 เท่านั้น
............. 15 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธาน รองประธาน เลขานุการ ประธานฝ่าย รองประธานฝ่าย และ
อนุกรรมการ ทั้งหมดนี้เรียกว่า “คณะกรรมการผู้บริหารชมรม”
.............. 16 คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมมีทั้งหมด 8 คน โดยเป็นประธานที่ปรึกษา 1 คนเป็นนักศึกษาชาย รองประธานที่ปรึกษา 1 คนเป็นนักศึกษาหญิง และกรรมการที่ปรึกษาอีก 6 คนเป็นนักศึกษาชาย 3คน นักศึกษาหญิง 3 คน
.............. 17 ผู้ดำรงตำแหน่งประธาน รองประธานและกรรมการที่ปรึกษา จะต้องศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปี 3 ขึ้นไป

หมวดที่ 4 ว่าด้วยการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง

.............. 18 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้สรรหา คัดเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
.............. 19 การสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง จะต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 31 มกราคม ของทุกปี
.............. 20 การสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหารชมรม
.............. 21 ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง จะต้องสรรหา คัดเลือก แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคนใหม่ ภายใน 1 สัปดาห์

หมวดที่ 5 การเข้ามาดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

.............. 22 ผู้เข้ามาดำรงตำแหน่ง แต่งตั้ง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหารชมรม
.............. 23 การพ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อ หมดวาระ ลาออก เสียชีวิต ถูกถอดถอน หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่ต้องไดรับการอนุมัติจากประธานชมรม
.............. 24 วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป

หมวดที่ 6 ว่าด้วยการลงมติเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ

.............. 25 การลงมติหรือให้ความเห็นชอบจะเป็นมติหรือความเห็นชอบจากที่ประชุมเท่านั้น นอกเหนือนั้นถือว่าไม่เป็น
.............. 26 การลงมติจะต้องถือเสียงข้างมากของที่ประชุมเท่านั้น ถ้าคะแนนเท่ากันประธานมีอำนาจในการชี้ขาดมติดังกล่าว
.............. 27 ในการลงมติที่ประชุมจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 12 คนไม่รวมประธานในที่ประชุม

หมวดที่ 7 ว่าด้วยการประชุม

บัญญัติที่ 28 จะต้องจัดให้มีการประชุม เรียกว่า ประชุมสามัญ ประจำเดือนๆละ 1 ครั้ง
.............. 29 หากมีเรื่องจำเป็น เรื่องด่วนที่จะต้องพิจารณา ประธานมีอำนาจในการเรียกประชุมได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม
.............. 30 ประธานชมรมจะเป็นประธานในที่ประชุม หากประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้รองประธานหรือเลขานุการเป็นประธานแทนได้
.............. 31 การประชุมจะต้องแจ้งนัดวันประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน

หมวดที่ 8 ว่าด้วยเรื่องสมาชิก

.............. 32 นักศึกษาคนใดที่จบจากโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาถือว่าเป็นสมาชิกของชมรมโดยอัตโนมัติ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากประธานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความสมบูรณ์ในสถานะภาพของสมาชิก
.............. 33 สมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับของชมรม
.............. 34 สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชมรม
.............. 35 สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งเมื่อถูกเรียนเชิญ
.............. 36 สมาชิกทุกคนจะต้องจะได้รับสวัสดิ์การ ประโยชน์ต่างๆ ของงานชมรมอย่างเท่าเทียมกัน
.............. 37 สมาชิจะถูกปลดออกจากสถานะเป็นสมาชิกของชมรมเมื่อประธานอนุมัติเท่านั้นหมวดที่ 9 ว่าด้วยโครงการต่างๆของชมรม

.............. 38 ทางชมรมควรที่มีโครงการในแต่ละปีดังนี้
1. โครงการเลี้ยงรับน้องใหม่
2. โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์
3. โครงการแนะแนวการศึกษา
4. โครงการทัศนะศึกษา ดูงาน
5. โครงการติวทางวิชาการ
6. โครงการเลี้ยงส่งรุ่นพี่
7. โครงการค่ายอบรมจริยธรรม
.............. 39 ทางชมรมจะต้องจัดโครงการดังกล่าวอย่างน้อย 3 โครงการในการดำรงตำแหน่ง 1สมัย

หมวดที่ 10 ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงาน

.............. 40 ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
.............. 41 ฝ่ายใดเป็นเจ้าภาพในการจัดงานโครงการต่างๆ ประธานฝ่ายสามารถ สั่ง แต่งตั้งสมาชิก ในการปฏิบัติงานโครงการต่างๆได้
.............. 42 ต้องปฏิบัติด้วยความอิคลาส เพื่อประโยชน์ของชมรมเป็นอันดับหนึ่ง
.............. 43 การปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ให้เสื่อมเสียหรือเสียชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของชมรม

หมวดที่ 11 ว่าด้วยรายได้/รายจ่ายของชมรม

.............. 44 ส่วนที่ 1 ได้รับจากการเก็บจากสมาชิกปี 1-4 เป็นรายได้เดือนละ 20 บาท โดยฝ่ายจัดหาทุนเป็นผู้ดำเนินการ
.............. 45 ได้จากการบริจาคของสมาชิกภายในชมรมหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก
.............. 46 ได้จากการออกร้านและอื่นๆของชมรม
.............. 47 การเปลี่ยนแปลง ลด หรือเพิ่มจำนวนเงินที่เก็บจากสมาชิกในแต่เดือน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหารชมรม
.............. 48 ประธาน รองประธานมีอำนาจในการอนุมัติการเบิกจ่ายใดๆของชมรมแต่เพียงผู้เดียว
หมวดที่ 12 ว่าด้วยระเบียบการจัดทำโครงการ

.............. 49 ในการจัดทำโครงการมีขั้นตอนดังนี้
(1) เสนอโครงการเข้าที่ประชุมฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
(2) ฝ่ายที่รับผิดชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
(3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ
(4) ถ้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเห็นชอบกับโครงการ ฝ่ายสามารถดำเนินการร่างโครงการได้และเสนอต่อประธานชมรมผ่านทางเลขานุการ
(5) ประธานอนุมัติ
(6) ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินโครงการได้
(7) ถ้า (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ไม่เห็นชอบโครงการนั้นตกไป


ประกาศใช้ ณ ปีการศึกษา 2552

ด้วยสลามและดุอาอฺ

มามุ กาเดร์
( นายมามุ กาเดร์ )
ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา มอ.ปัตตานี


การก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าสุขสวัสดิ์วิทยา มอ.ปัตตานี

แต่เดิมนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาและมาศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีแห่งนี้ไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมอย่างเป็นกิจจะลักษณะ อันเนื่องมาจากมีจำนวนสมาชิกค่อนข้างน้อย ไม่เหมาะต่อการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงคนและงบประมาณ
ต่อมาในปีการศึกษา 2546 ได้มีการริเริ่มจัดตั้งกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยมีนายมูฮำหมัดรุสดี นาคอ นักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษารุ่นปี 45 เป็นประธาน แต่การรวมกลุ่มในยุคนั้นมีอุปสรรคมากมาย เช่น จำนวนสมาชิกที่มีอยู่ไม่มากนักอันส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม ต่อมาในปีการศึกษา 2547 มีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ทางกลุ่มฯจึงได้ประชุมหารือและมีมติให้จัดตั้งเป็น “ชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา” ขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดยมีจำนวนสมาชิกประมาณ 25 คน และแบ่งฝ่ายเพื่อการบริหารจัดการภายในชุมนุม ดังนั้นกิจกรรมต่างๆก็เริ่มมีขึ้นเรื่อยๆตามศักยภาพของคณะกรรมการและสมาชิก
ปีการศึกษา 2548 นายมูฮำหมัดนาเซ ลาเต๊ะ นักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษาได้รับเลือกเป็นประธานชุมนุมคนที่ 2
ปีการศึกษา 2549 นายอิสสะมาแอ สะมาแอลีมา นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสารก็ได้รับเลือกเป็นประธานคนที่ 3 แต่ขอลาออกหลังจากทำงานได้ประมาณ 3 เดือน ที่ประชุมได้ลงมติให้นายอิลยัส มะเก็งนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ขึ้นมารับตำแหน่งประธานชุมนุมฯที่ว่างลง หลังจากนั้นชุมนุมฯได้รับการยกฐานะเป็น “ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา มอ. ปัตตานี” เพื่อเป็นการขยายขอบข่ายงานและกิจกรรมให้สอดรับกับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น ชมรมฯมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 98 คนจากนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีทั้ง 4 ชั้นปี และมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปีการศึกษาต่อไป อินชาอัลลอฮฺ
ปีการศึกษา 2550 นายยะฮฺยา สาและ นักศึกษาคณะ วิชาเอกภาษาอาหรับ วิชาโทอิสลามศึกษา ได้รับเลือกเป็นประธานชมรม และมี นางสาวเพาซีย๊ะ อาแยกาจิ ได้รับเลือกเป็น อามีเราะฮฺชมรม
ปีการศึกษา 2551 นายมูฮัมหมัดราฟีร์ มะเก็ง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกเศษฐศาสตร์พัฒนาการ ได้รับเลือกเป็นประธานชมรม
ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2552 นายมามุ กาเดร์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอก มลายูศึกษา วิชาโทอิสลามศึกษา ได้รับเลือกเป็นประธานชมรม